A Suggestion to Those Who say “Pehle Khud Amal Karo Phir Dusro Ko Dawat Do”.

Aaj Kal Deen Se Nawaaqif Logo Me Yeh Baat Kasrat Se Paayi Jaarahi Hai Ke Jab Unke Saamne Koi Deeni Wa Targheebi Baat Ki Jaati Hai Toh Fauran Kehte Hai Ke Islam Me Pehle Khud Amal Karna Hai Aur Phir Dusra Bataana Hai.

Ya Is Tarah Bhi Kehte Hai Ke “Pehle Khud Amal Karo Phir Dusro Ko Dawa’t Do”.

Algarz Kam Ilmi Ki Wajeh Log Is Tarah Ki Nadaani Ki Baat Karte Hai Lekin Daraasal Baat Yeh Hai Ke Agar Insaan Koshish Kar Raha Hai Deen Par Amal Karne Ki, Lekin Phir Bhi Usse Kotaahiya Horahi Hai.

Toh Aisi Surat Me Wo Shaks Deen Ki Dawat Desakta Hai Balke Huzur SAW Ne Aise Shaks Bhalaayi Ka Hukum Aur Buraayi Se Bachne Ki Talqeen Wa Nasihat Ki Hai.

Chunaanche,

Imam Behaiqi Apni Sanad Se Naql Karte Hai Ke Hazrat Abu Hurairah Rdh. Se Riwayat Hai Ke Rasoolullah SAW Ne Farmaaya Ke Tum Log Ma’aroof (Yaani Bhalaayi) Ka Hukum Karo Agarche Tum Khud Ispar Amal Na Bhi Kar Rahe Ho Poore Ke Poore Par, Aur Munkir Ko Ruko Agar Che Tum Usse Poore Poore Na Ruk Rahe Ho.

(Shoeib Ul Imaan Lil Behaiqi  Mutarjim : Jild 6 : Safa 96, Hadees No 7570)

Scan Page :

Shuab-ul-Iman-volume6-ByImamBayhaqira_Page97

Aur Yahi Hadees Imam Wazaah Rh. Ne Apni Kitaab Al Bid’a :  Safa 76 Qalmi Ke Aakheer Me Naql Ki Hai.

Scan Page :

76

Isi Tarah Imam Abu Muhammed Abdul Taqiuddin Al Maqdasi Rh. Al Mutawaffa 600 Hij Ne Apni Kitaab Al Amr Bin Ma’arof  : Jild 1 :  Safa 52 Par Naql Ki Hai.

Aur Imam Abul Fazl Az Zuhri Rh. Al Mutawaffa 381 Hij Ne Bhi Yahi Hadees E Az Zuhri : Jild 1 :  Safa 482-483 Me Riwayat Kiya Hai.

Scan Page :

37215_Page483

Aur Yahi Hadees Hazrat Anas Rdh. Se Bhi Marwi Hai Ke Rasoolullah Ne Irshaad Farmaaya : Tum Bhali Baato Ka Hukum Karo Agarche Tum Khud Un Sab Ke Paband Na Ho Aur Buraiyo Se Mana Karo Agarche Tum Khud Un Sab Se Na Bach Rahe Ho. (Mujjam Ul Ausat : Jild 6 : Safa 365)

Scan Page :

mat06_Page365

Yeh Dono Hadees Agarche Zaeef Hai Lekin Imam Suyuti Rh. Likhte Hai Ke

Zaeef Riwayat Agar 2 Tareeqo Se Waarid Ho Toh Usse Aitejaaj Karna Durust Hai. (Tadreeb Ur Raavi : Jild 1 : Safa 174)

Scan Page :

1_Page174

Aur Mazeed Yeh Hadees Hasan Li-Ghairihi Bhi Hai Aur Usse Istedlaal Durust Hai Jaisa Ke Humne Tafseel Pehle Bayaan Ki Hai.

ulamaehaqulamaedeoband.wordpress.com/2014/06/06/hasan-li-ghairihi-ki-bahez/

Algarz Kehna Maqsad Yeh Hai Ke Huzur SAW Ne Khud Irshaad Farmaaya Hai Ke Tum Bhali Baato Ka Hukum Karo Agarche Tum Khud Un Sab Ke Paband Na Ho Aur Buraiyo Se Mana Karo Agarche Tum Khud Un Sab Se Na Bach Rahe Ho.

Toh Aaj Kal Jo Hazraat Yeh Kehte Hai Ke “ Pehle Khud Amal Karo Aur Phir Dusro Ko Dawat Do” Unki Kam Ilmi Ka Natija Hai.

Aise Hazraat Se Guzarish Hai Ke Hadees Se Balaa Ki Rooshni Ko Padhe Aur Apni Islaah Kare.

Allah Tala Hum Sabko Zubaan Ki Hifazat Ki Taufeeq Aata Farmaaye Kyunke Insaan Ka Husn Uski Zubaan Me Poshida Hai.

Wallahu’Alam.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s