Imam e Azam Abu Hanifa Rh. Ka Fatiha Khalful Imam par Ek Anokha Munazra.

Imam e Azam Abu Hanifa Rh. Ka Fatiha Khalful Imam par Ek Anokha Munazra.

Ek Din Bahut Se Log Jama Hokar Aaye Ke Qirat Khalful Imam Ke Masle Me Imam Sahaab Se Guftagu Kare.

Imam Sahaab Rh. Ne Kaha “ Itne Aadmiyo Se Mai Tanha Kyun Kar Bahez Kar Sakta Hu , Albatta Yeh Hosakta Hai Ke Aap Is Majme Me Se Kisi Koi Inteqaab Karle , Jo Sab Ki Taraf Se Is Khidmat Ka Kafeel Ho Aur Uski Taqreer Pure Majme Ki Taqreer Samjhi Jaaye”.

Logo Ne Is Baat Ko Manzoor Kar Liya.

Continue reading

Ghair Muqallideen(Firqa e Ahle Hadees) ke Liye (Unke hi) Ghair Muqallid Aalim Maulana Ibrahim Sialkoti Rh. ki Nasihat.

Ghair Muqallideen  ke Liye (Unke hi ) Ghair Muqallid Aalim Maulana Ibrahim Sialkoti Rh. ki Nasihat.

Maulana Ibrahim Sialkoti Sahaab Apne Mashoor Kitaab Taarekh e Ahle Hadees me Likhte hai :

Beshak Baaz Musannifeen ne (Khuda Unpar Rahem Kare) Imam Abu Hanifa Rh. , Imam Muhammed Rh. , Imam Abu Yusuf Rh., Ko Rijaal E Murjiya Me Shumaar Kiya Hai.

Aage Jawaab Dete Huwe Kehte Hai Ke Yeh Aap Par BHOTAAN Hai.   [Tareekh E Ahle Hadees : 56]

Continue reading

Imam Abu Hanifah (Rh.) Par Imam Nasai (Rh.) Ki Jarah Ka Jawaab.

Imam e Azam Abu Hanifah (Rh.) Par Imam Nasai (Rh.) Ki Jarah Ka Jawaab : 

Imam Nasai Rh. Ki Is Jarah Ke  Mutalliq Alama Hussain Al Sad Seer Alam Ul Nubala Ke Muhaqiq Likhte Hai :

Aur Imam Nasai Rh. Aur Ibn A’adi Rh. Se Hafz Ke Aitebaar Se Jo Imam Abu Hanifa Rh. Ki Ta’azeef Manqool Hai , Pas Wo Mardood Hai , Ima Jarah Wa Ta’adeel Ali Bin Madeeni Rh. , Yahiya Bin Maeen Rh. , Shoba , Israel , Yahiya Bin Aadam , Ibn Dawud Aur Hasan Bin Saleh Wagaira Ahem Ki Tauseeq Ki Muqaable Me Iska Koi Aitebaar Nahi Hai. Yeh Tamaam Ke Tamaam Abu Hanifa Rh. ke Mu-aasir Ya Unse Qareeb Hai Aur Yeh Tamaam Log Nasai Aur Ibn A’adi Se Kahi Zyaada Imam Abu Hanifa Rh. Se Waaqif The.

(Tehqeeq Seer Alamul Nubula : Jild 2 : Safa 392)

Continue reading

Difa e Ibn ul Ja’ad (Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh.)

Difa e Ibn ul  Ja’ad (Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh.)

Bismillah Hir Rahmaan Nir Raheem

Note : Is Article me Imam Bukhari ke Ustaad e Mohtaram Imam Ali bin Ja’ad Rahmatullahi Alai par Ghair Maslak ke Ghair Muqallid Aalim Zubair Ali Zai ke Kiye Gaye Aiteraazaat ke Jawaabaat Diye Gaye hai.

Aiteraaz : Zubair Ali Zai Ne Yeh Tohmat Lagayi Hai Ke Imam Bukhari Rh. Ke Ustaad E Mohtaram Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. Hazrat Usmaan Rdh. , Hazrat Muwaiya Rdh. , Hazrat Abdullah Bin Umar Rdh. Par Tanqeed Karta Tha.  (Ameen Safdar Ka Ta’aqub : 65)

Yeh Tohmat Kai Wajo Se Baatil Hai.

1. Ali Bin Ali Ja’ad Bukhari Shareef Ke Raavi Hai.Haafiz Ibn Hajar Asqalaani Rh. Farmaate Hai Ke Imam Bukhari Rh. Ne Unse 13 Hadeese Apni Kitaab Saheeh Bukhari Me Riwayat Ki Hai.  (Tehzeeb At Tehzeeb : Jild 7 : 285)

Isi Tarah Khud Hafiz Ibn Hajar Rh. Ne Tehzeeb At Tehzeeb( Jild 1 : Safa 689)  Me Aur Imam Suyuti Rh. Ne Tadreeb Ur Raavi (Jild 1 :Safa 279 ) Me Ali Bin Ja’ad Rh. Ko Bukhari Shareef Ke Raaviyo Me Shumaar Kiya Hai.

Ab Zubair Ali Zai Ko Yeh Riwayat Par Aiteraaz Karne Se Pehle Yahi Aiteraaz Imam Bukhari Rh. Par Kare Ke Inhone Aise Raavi Ki Riwayat Apni Saheeh Me Kyun Daaqil Ki Hai.

2. Ulama E Ahle Sunnat Ka Usool :

Jis Raavi Ka Siqah Wa Sadooq Hona Saabit Hojaaye Uska Kharji , Khudri , Raafzi , Shi’yi , Murji , Jehmi Wagaira Hona Sehat E Hadees Ke Khilaaf Nahi Hai Ba-Sharte Ke Wo Daii Biddat Ki Taraf Na Ho. (Ahsaan Ul Kalaam : Jild 1 : Safa 30 )

Isi Tarah Jo Raavi Biddati Ho Aur Uski Hadees Uske Biddat Ki Taraf Dai Na Ho Toh Uski Hadees Qubool Ki Jayegi. (Naimatul Mun-Im Sharah Muqaddama Saheeh Muslim- Az-Hazrat Maulana Naimatullah Sahaab , Published By Makatab Naimat Deoband)

IN USOOLO SE SAAF MALOOM HUWA KE AGAR KISI RAAVI PAR BIDDAT KI JARAH HO YA AGAR WO BIDDATI BHI HO , LEKIN AGAR USKA SIQA WA SADOOQ SAABIT HOJAAYE AUR WO JO HADEES BAYAAN KARE US HADEES SE USKI BIDDAT KI TAAID NA HOTI HO ,

TOH USKI HADEES QUBOOL KI JAAYEGI.

Bas Agar Bilfarz Ali Bin Al Ja’ad Shia Hai Toh Wo Jo Hadees Bayaan Kare , Agar Unke Biddat Ki Taaid Na Hoti Ho , Toh Unki Hadees Qubool Ki Jaayegi.

Aur Ali Bin Ja’ad Rh. Nihaayat Siqa Wa Aadil Raavi Hai , Tamaam Muhaddiseen Ne Unki Tauseeq Ki Hai.

  1. Imam Ibn Saaleh Rh.
  2. Imam Nasail Rh.
  3. Imam Abu Zara’a Rh.
  4. Imam Abu Haatim Rh.
  5. Imam Ibn Qaane Rh.
  6. Imam Muhammed Bin Saaleh Rh.
  7. Imam Mateen Rh.
  8. Imam Ur Rijaal Imam Yahiya Bin Maeen Rh.
  9. Imam Ibn Hajar Asqalaani Rh.

Balke Khud Ghair Muqallid Aalim Maulana Nazeer Ahmed Rehmani Sahaab Likhte Hai : Jamhoor Aimma  E Muslimeen Ne In Dono Kitaabo (Bukhari Wa Muslim) Ka Saheeh Hona Tasleem Kiya Hai Jiske Ma’ana Yeh Hai Ke Unke Raawiyo Ki Aadalat Par Jamhoor Ummat Ka Ittefaaq Hai. (Anwaar Ul Musaabih : 219)

Khud Zubair Ali Zai Ne Likha Hai : Ashaab E Saheeh Ka Kisi Raavi Se Saheeh Me Ikraaj Us Raavi Ki Unke Nazdeek Tauseeq Hoti Hai. (Tadaad E Qiyaam E Ramzan Ka Tehqiqi Jayeza : 71 )

Bas Jab Ali Bin Al Ja’ad Rh. Siqah Raavi Hai Aur Unki Tauseeq Ghair Muqallideen Aur Khud Zubair Ali Zai Ke Nazdeek Bhi Saabit Hai Toh Phir Unka Shi’yi Hona Sehat E Hadees Ke Munaafi Nahi.

Isi Tarah Shia Hone Ka Ilzaam Imam Haakim Rh.Par Bhi Hai.

Alama Zehbi Rh. Ne Unke Bare Me Likha Hai : Wo Mashoor Shia Hai. (Mizaan Ul Aitedaal : Jild 3 : 608)

Lekin Jab Baat Unki Riwayaat ki Aati hai toh Ulama ne Isi Usool Ko Saamne Rakh kar Yeh Kaha hai ke “ Imam Haakim Rh. ki Wo Riwayat Qaabil e Qubool hai Jinse Unki Biddat Ki Taa-id Na Hoti ho” aur Imam Haakim Rh. Bilaa Ittefaaq siqa Raavi hai.

Aur Isi Tarah Imam Haakim Rh. ne Shaikhain(Hazrat Abu Bakr aur Hazrat Umar  Rdh.) ke Manaaqib Likhe hai , Unse aur Kai Sahaba Rdh. se Riwayat ki hai.

Lehaaza Unpar Shia Hone ka Ilzaam Mardood hai.

Isi Tarah Zubair Ali zai ne Bhi Imam Haakim Rh. par Jarah ko Mardood Qaraar diya hai. (Fatiha Khalful Imam : Safa 89)

Barhaal Jab Imam Haakim Rh. Ne Apni Kitaab Me Shaikhain Rdh. Ki Manaaqib Bayaan Kiye , Unse aur Kai Sahaba Rdh. se Riwayat Li hai , Toh Hazrat Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. Ne Apni Kitaab “ Musnad Bin Al Ja’ad ”  Me Hazrat Siddiq Akbar Rdh. , Farooq e Azam Rdh. , Zin-Norain Rd.  , Ibn Masood Rdh. , Ibn Omer Rdh. , Muwaiya Bin Abi Sufiyan Rdh.,   Hazrat Ayesha Rdh. , Wagaira Hazraat Se Riwayat Li Hai.

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Siddiq e Akbar Radhi Allahu Anhu se Riwayat.

Abu Bakr

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Farooq e Azam Radhi Allahu Anhu se Riwayat (aur Isi Hazrat Ayesha Siddiqa Radhi Allahu Anha se Bhi Riwayat Marwi Hai).

Umar

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Osmaan e Ghani Radhi Allahu Anhu se Pehli Riwayat

Usmaan

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Osmaan e Ghani Radhi Allahu Anhu se Dusri Riwayat (aur Isi Inhone Hazrat Zaid Bin Saabit Radhi Allahu Anhu se Bhi 2 Riwayate Li hai).

Usmaan (2)

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Osmaan e Ghani Radhi Allahu Anhu se Teesri Riwayat.

Osman

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Hazrat Muwaiya Bin Abi Sufiyan Radhi Allahu Anhu se Riwayat.

Muwaiya

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Ummul Momineen Hazrat Ayesha Radhi Allahu Anha se Dusri Riwayat.

Ayesha

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Ummul Momineen Hazrat Ayesha Radhi Allahu Anha se Teesri Riwayat (Isi Tarah Inhone Ashaab e Abdullah Bin Masood Rdh. se Bhi Riwayat ki hai).Ayesha aur Ashaab e Abdullah

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Abdullah Bin Masood Radhi Allahu Anhu se Pehli Riwayat.

Ibn Masood

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Abdullah Bin Masood Radhi Allahu Anhu se Dusri Riwayat.

Abdullah Ibn Masood

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Abdullah Bin Omer Radhi Allahu Anhu se Pehli Riwayat.

Ibn Umar

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Abdullah Bin Omer Radhi Allahu Anhu se Dusri Riwayat.

Ibn Umar (2)

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Hazrat Abu Hurairah Radhi Allahu Anhu se  Riwayat (Aur Isi Tarah Ibn Masood Radhi Allahu Anhu se Ek Riwayat aur Unke Shaagird e Khaas Hazrat Alqama Rh. se 2 Riwayate aur Degar Ashaab se Bhi Riwayat ki hai).

Abi Hurairah

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Anas Bin Malik Radhi Allahu Anhu se Pehli Riwayat.

Anas

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Anas Bin Malik Radhi Allahu Anhu se Dusri Riwayat.

Anas Bin Malik (2)

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Anas Bin Malik se Radhi Allahu Anhu se Teesri Riwayat.

Anas Bin Malik

Scan Page : Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. ki Jabir Bin Abdullah se Radhi Allahu Anhu se Riwayat.(Aur Isi Tarah Inhone 2 aur Riwayate Hazrat Abdullah bin Omer Rdh. se Riwayat ki hai)

Jabir Bin Abdullah

Dunya Me Kya Aisa Koi Shia Maujood Hai Jo Unse(Khulfa e Rasheedin aur Sahaba Rdh.) se  Riwayat Lene Ke Liye Taiyaar Hai ???

Pas Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. Ne Unse( Hazrat Osman e Ghani , Ibn Omer aur Muwaiya Bin Abi Sufiyan Rdh.) Riwayat Li Hai Toh Unpar Tanqeed Ka Ilzaam Khud Ba Khud Baatil Hai.

Lekin Ab Dekhna Yeh Hai Ke Kya Zubair Ali Zai Ne Jo Insaaf Imam Haakim Rh.Ke Saat Kiya Kya Wo Insaaf Imam Ali Bin Al Ja’ad Rh. Ke Saat Karege ??

3. Ali Bin Al Ja’ad Agar Shia Hai Wo Toh Mutaqaddimeen E Shia Me Se Hai Aur Ulama Mutaqaddimeen Ki Istelaah Me Shia Usko Kehte Hai Jo Hazrat Ali Rdh. Ko Hazrat Usmaan E Ghani Rdh. Par Fazilat Deta Hai Aur Isko Tafseeli Shia Bhi Kehte Hai.In Mutaqaddimeen Shiyo Me Maujuda Shiyo Ki Tarah Kufriya Aqaid(Takfeer E Sahaba Rdh. , Inkaar E Quraan Wagaira) Nahi The Balke Jo Shaks In Kufriya Aqaid Ka Motaqid Hota Tha Usko Ulama E Qadeem Raafzi Aur Ghaali Shia Se Pukaarte The.

Chunaanche Hafiz Ibn Hajar Asqalaani Rh. Likhte Hai : Istelaah Qadeem Me Shiyat Hazrat Ali Rdh. Ki Muhabbat Aur Unko Degar Sahaba Rdh. Se Afzal Samajhne Ka Naam Hai.Jo Shaks Hazrat Ali Rdh. Ko Hazrat Abu Bakr Rdh. Aur Hazrat Umar Rdh. Par Muqaddam Samajhta Hai Toh Wo Ghaali Shia Hai Usi Ko Raafzi Kaha Jaata Hai Warna Usko Shi’ee Kehte Hai.Phir Agar Iske Saat Bughz Wa Nafrat Ka Izhaar Bhi Ho Toh Wo Raaziyat Me Ghulu Karne Waala Hai Aur Agar Wo (Hazrat Ali Rdh.) Ke Dobaara Dunya Me Aane Ka Aqeeda Rakhta Ho Toh Wo Ghulu Me Bhi Aage Hai. (Hadi Us Saari : 459 )

Maulana Irshaad Ul Haq Asri Ghair Muqallid Likhte Hai : Muqaddimeen E Arf Me Shia Usko Kehte Hai Jo Sirf Hazrat Ali Rdh. Ko Hazrat Usmaan Rdh. Par Fazilat De. (Risala E Maulana Sarfaraaz Sahaab Apno Tasaanif Ke Aaine Me : 66)

Chuke Maujuda Shiyo Me Bhi Raafziyo Ki Tarah Kufriya Aqaid Paaye Jaate Hai Isliye Ab Shia Aur Raafzi Ka Misdaaq Ek Hi Hai Lekin Istelaah E Qadeem In Dono Me Farq Tha.

Pas Jo Raavi Shia Ke Saat Majrooh Huwa Aur Isme Raafziyo Ki Tarah Yeh Aqaid NA Paaye Jaate Hai Toh Aise Raavi Ki Riwayat Qaabil E Qubool Hoti Hai Kyunke Aise Tafseeli Rraaviyo Ki Riwayate Saheehen Me Bhi Maujood Hai.

Chunaanche Sirf Alama Suyuti Rh. Ne Taqreeban 25 Raavi Aise Shumaar Kiye Hai Jo Tashee Ke Saat Majrooh Hai. (Tadreeb Ur Raavi : Jild 1 : 279). Aur Imam Haakim Rh. Toh Yaha Tak Farmaate Hai Ke Saheeh Muslim Toh Aise Raaviyo Se Bhari Huwi Hai. (Tadreeb Ur Raavi : Jild 1 : 279).

Pas In Tamaam Baato se Haq Wajeh Hogaya hai aur Zubair Ali Zai ka Aiteraaz Bilkul Baatil hai.

Allah Tala se Dua Hai ke Allah Hum Sabko Aise Logo ke Fitno aur Waswaso se Mehfooz Rakhe…..Ameen.

Kya Karaamaat Ke Zikr Se Shirk Phail Raha Hai ?

Bismillahir Rahmaanir Raheem

Maulana Zakariyah (rah.) ne Apni Kitab [Faza’il-e-Aa’maal] me Allah walo’n ki Karaamaat ka zikr kiya hai. Lekin Aaj ke daur ke Fitnah Parast Ghair-Muqallideen Raafzi (Naam Nihaad) Ahl-e-Hadees In Waqeat ko SHIRK phailne ka zariyah bataate hain aur Is Kitab ko SHIRKIYAH KITAB tak keh dete hain. (Al-Ayaazu billah)

Ahl-e-Sunnat Wal Jama’t, Ahnaf-Deoband ka Aqeedah Ye hai ke KHILAF-E-AADAT batei’n Jo Anbiya’ se ba-taur MU’JIZAH ke aur Auliya’ se ba-taure KARAMAT ke Zaahir hote hain, Is me IKHTIYAR sirf aur sirf ALLAH ta’la ka hota hai aur Zahoor Makhlooq aur Bandah ke Hath par hota hai.

Continue reading

Hazrat Imamul Aazam Fil Fuqaha’ Abu Hanifah (Rahmatullahi Alaih) Ghairo’n Ki Nazar Me

Bismillahir Rahmanir Raheem

Ghair-Muqallid Maulana Dawood Ghaznawi farmate hain ke, “Ek Ajeeb baat hai ke AHL-E-HADEES Umooman MUTSHADDID hote hain, Thhori si baa t per Sakht se Sakht Nuktah Cheeni karte hain.” [Dawood Ghaznavi Page 18]

(1). Maulana Dawood Ghaznavi farmate hain: “A’imma-e-Deen ne Jiski Jo Khidmat ki hai Ummat Qayamat tak unke is Ahsaan se Ahad bar Aa Nahi ho sakti, Hamare Nazdeek A’imma-e-Deen ke liye Jo Shaqs Soo’-e-Zan nahi rakhta hai ya zabaan se unki shaan me Be-Adbi ya Gustakhi ke Alfaz isti’maal karta hai Ye uski Shaqawat Qalbi ki alaamat hai aur Mere Nazdeek uske Soo’-e-Khatmah ka Khauff hai. Hamare nazdeek Aimma-e-Deen ki hidayat wa daraayat per Ummat ka ijma’ hai. [Dawood Ghaznavi Page 373]

Continue reading

20 Rakaat Taraveh aur Imam e Azam Abu Hanifa Rh.

Hazrat Imam Abu Hanifah (Rahmatullahi Alaih) Ne Ibraheem Naqa’i (Rahmatullahi Alaih) Se 5 Tarweehaat (Ya’ni 20 Raka’t Taraweeh) Rivayat Kiya Hai :

SANAD: Yusuf »»► Abi Yusuf »»► Abu Haneefah »»► Hammad »»► Ibraheem Naqa’i (rahmatullahi alaihim)

MATAN: Ibraheem Naqa’i (rahmatullahi alaih) farmate hain ke, Be-Shakk.! Log Ramazanul Mubarak me 5 Tarweehaat (Ya’ni 5 X 4 = 20 Raka’t) se Namaz (Taraweeh) Parhte the.”

[Kitabul Aasaar Li Abi Yusuf (rah.) Page 41] 

Scan Page :

1077685_445687492196450_1890832284_o

Aalame Islam Ke 4 Raushan Sitaare.

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

Hum Ko Seedha Rasta Chala Un Logo Ka Rasta Jin Par Apne In’aam Farmaya Hai(Surah. Al Fatiha)

 

Aalame Islam Ke 4 Raushan Sitaare.

 

Hamara Maslak : Ahle Sunnat Wal Jamaat
Hamari Dawat
: Itteba Kitab Wa Sunnat Bar Tariqa e Aslaaf E Ummat.
Hamara Nara :
Ittehaad Ummat.
Hamari Koshish :
Ahya e Tauhid Wa Sunnat Aur Khatma Shirk Wa Bidat.
Hamara Maqsad :
Isha-at Maarofaat Wa Izaala-E-Munkiraat.
Minjaanib :
Majlis Tahaffuz Sunnat Wa Difa E Sahaba Radiallah Tal’a Anhum Andhra Pardesh.

Note :


Is Istehaar Ka Mukammal Ihtaram Farmaye Niche Girne Se Aur Kisi Bhi Beahterami Se Bachaye. Is Me Ayat Quraaniya Aur Ahadees Mubaraka Tehreer Hai Isko Padhye Aur Chap Kar Dusro Tak Puhucha Kar Sawab Daarain Hasil Kijiye.

Continue reading