Al Khilaafiyaat Lil Behaiqi me Maujood Ibn Omer Rdh. ki Tark e Raf-ul-yadain ki Mashoor ki riwayat ki Tehqeeq.

Imam Behaiqi Rh. Al Mutawaffa 458 Hij. ki Mashoor Kitaab ‘Al Khilaafiyaat’ me Abdullah bin Omer Rdh. ki Ek Tark e Raf-ul-yadain ki riwayat Maujood thi, Jiski Ek Muddat tak puri Sanad Ulama Kiraam ke Ilm me Maujood nahi thi.

Lekin Alham-dulillah Aaj Uski Sanad ‘Al Khilaafiyaat Lil Behaiqi’ ke Makhtoote se Mil-chuki hai.

Is riwayat ki Sanad, Ruwaat ki Tehqeeq wa Tauseeq ke saat Darj e zail hai :

Imam Abubakr Al Behaiqi Rh. Al Mutawaffa 458 Hij. Farmaate hai ke

اخبرنا ابو سعد سعيد بن محمد بن احمد الشعيبي العدل حدثني ابو عبد الله محمد بن غالب من حفظه ببغداد حدثنا احمد بن محمد بن خالد البراثي حدثنا عبد الله بن عون الخراز حدثنا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، إذا افتتح الصلاة، ثم لا يعود

Sanad :

Imam Behaiqi Rh. — > Imam Abu Sa’ad Ash-Shoaibi Rh. — > Imam Abu Abdullah Muhammed bin Ghaalib Rh. — > Imam Ahmed bin Muhammed bin Khalid Al Barraasi Rh. — > Imam Abdullah bin Aaun Rh. — > Imam Maalik Rh. — > Imam Zuhri Rh. — > Imam Saalim Rh. — > Imam Abdullah bin Omer Rdh. — > Nabi SAW.

Matan :

Hazrat Abdullah bin Omer Rdh. se riwayat hai ke Nabi e Karim SAW Takbeer e Tehrima ke waqt Haat Utaate the, Baad Nahi Utaate the.

(Al Khilaafiyaat Lil Behaiqi Makhtoota, Fes Morocco)

Scan Page : Cover Page Continue reading

Advertisements

Hazrat Abdullah Bin Zubair Rdh. ki Sajdo me Rafe-yadain Karne Waali Riwayat ka Tehqiqi Jayeza.

Sayyidina Abdullah Bin Zubair Rdh. Bhi Sajdo Me Rafe-Yadain Karte The.

Imam Maimoon Makki Rh. Farmaate Hai Ke Maine Hazrat Abdullah Bin Zubair Rdh. Ko Dekha Ke Inhone Namaz Padhayi Aur Rafe-Yadain Kiya Jab Namaz Ke Liye Khade Huwe, Ruku Kiya Aur Jab Sajda Kiya ( Toh Rafe-Yadain Kiya) Toh Hazrat Ibn Abbas Rdh. Ne Farmaaya Ke Agar Tu Rasoolullah Saw Ki Namaz Dekhna Chahta Hai Toh Abdullah Bin Zubair Rdh. Ki Namaz Ki Pairwi Kar.

(Is Riwayat Ki Sanad Hasan Hai)

  1. Sunan E Abu Dawud : Jild 1 : Safa 115
  2. Musnad E Ahmed : Jild 1 : Safa 377 , Hadees No 6231
  3. At Tehqeeq Li Ibn Jauzi : Jild 1 : Safa 334 , 335
  4. Jamia Usool Li Ibn Kaseer : Safa 214
  5. Tanqeeh Ul Tehqeeq Li Ibn Abdul Haadi : Jild 1: Safa 331
  6. Nasb Ur Riyaa Li Imam Zail’ee : Jild 2 : Safa 297
  7. Al Binaaya Lil Imam Aaini : Jild 2 : Safa 335
  8. Sharah Sunan Abu Dawud : Jild 3 : Safa 335
  9. Nail Ul Autaar : Jild 1 : Safa 385
  10. Isbaat E Rafe-Yadain Li Khalid Girjaaghi.

Continue reading

Abdul Hameed Bin Jafer ki Tauseeq ka Jawaab.

Bismillahir Rahmanir Raheem

Abdul Hameed Bin Jafer ki Tauseeq ka Jawaab.

Hazrat Abu Umaid as Saadi Rdh. ki Riwayat Jisme Rafe-yadain ka Zikr aur Us Riwayat me Ek Raavi Jiska Abdul Hameed Bin Jafer hai wo Zaeef hai aur Uski Tafseel Humne Pehle Bayaan ki hai.

https://ulamaehaqulamaedeoband.wordpress.com/2013/10/30/hum-rafe-yadain-kyun-nahi-karte-part-4-abu-umaid-as-saadi-rdh-ki-hadees-ka-jawaab/

Zubair Ali Zai Sahab ne Apni Kitaab Nurul Aainain : Safa 108,  2006 Edition me Abdul Hameed ko Siqah saabit karne ke liye Kuch A’imma-e-Ikraam ke naam naqal kiye hai jo ke Darj e Zail hai :

1 . Imam Ibne Khuzaymah Rh.

2. Imam Ibne Hibban Rh.

Zubair sahab ne likha hai ke Ibne Khuzaymah Rh.ne is Raavi se apni Sahih me Ihtijaaj kiya hai aur Ibne Hibban Rh.ne Gooya Siqa kaha hai.

Al – Jawaab:

Zubair sahab ka in 2 A’immah ka hawalah peish karna koi mufeed nahi aur inka Kisi Raavi se Ihtijaaj karna Ya Isko Sahih kehne se wo Raavi Sahih nahi ho jata.

Continue reading

Hum Rafe-yadain Kyun nahi karte Part 16 (Rafe-yadain par Sahaba ka Ijma aur Ulama e Ummat ke Aqwal ka Jawaab)

Is Mazmoon me Darj e Zail Abwaab wa Aqwal ka Jawaab Maujood hai  :

1 – Ghair Muqallid Abdur Rasheed Ansaari ki Kitaab Isbaat e Rafe-yadain ka Baab “Rafe-yadain par Sahaba Rdh. Ka Ijma” ka Mukammal Jawaab.

2 – Ghair Muqallid Khalid Girjaaghi ki Kitaab Isbaat e Rafe-yadain ka Baab “Rafe-yadain par Sahaba Rdh. Ka Ijma” ka Mukammal Jawaab.

3 – Ghair Muqallid Zubair Ali Zai ki Kitaab Nurul Aainain ka Baab “Rafe-yadain par Sahaba Rdh. Ka Ijma” ka Mukammal Jawaab.

4 – Hazrat Umar Bin Abdul Aziz Rh. ka Rafe-yadain ke Waqiye ka Jawaab.

Ulama e Ummat ke Aqwal

5 – Imam Ali Bin Madeeni Rh. ka Asar ka Jawaab.

6 – Imam Ahmed Bin Hanbal Rh. ka Asar ka Jawaab.

7 – Shaik Abdul Qaadar Jilaani Rh. Ki Ibaarat ka Jawaab.

8 – Imam ul Hind Shah Wali Ullah Muhaddis Dehelwi Rh. ki Ibaarat ka Jawaab.

Continue reading

Hum Tark e Rafe-yadain ke Kyun Qaayil hai Part 16 (Asar e Ibn Masood Rdh. par Aiteraazaat ke Jawaabaat)

Asar E Abdullah Bin Masood Rdh.

Hazrat Abdullah Bin Masood Rdh. Jab Namaz Shuru Karte toh rafe-yadain karte the phir dobaara rafe-yadain nahi karte the.

(Musannaf Ibn Abi Shaiba : Hadees no 2455)

Scan Page :

3

Aiteraaz No 1 :

Ali Zai Sahaab Likhte Hai Ke “ Sayyindina Ibn Masood Rdh. 32 Ya 33 Hijri Ko Faut Huwe Hai Aur Ibrahim Bin Yazeed Nakh’ii 37 Hijri Ke Baad Paida Huwe The.

Lehaaza Yeh Sanad Munqate Hai “. (Nurul Aainain : 166 – New Edition 2012)

Al-Jawaab : Is Masle Muhaddiseen Ke Aqwaal Mulaheza Farmaaye.

Continue reading

Hazrat Abdullah Bin Omer Rdh. ki Sajdo me Rafe-yadain Karne Waali Riwayat ka Tehqiqi Jayeza.

Sayyidina Ibn Omer Rdh. Se Bhi Marfu-an Aap Saw Se Sajdo Ki Rafe-Yadain Bhi Saabit Hai Jis Tarah Sayyidina Malik Bin Huweris Wa Wayl Bin Hujr Rdh. Se Saabit Hai :

Sayyidina Ibn Omer Rdh. Se Marwi Hai Ke Aap Saw Ruku Wa Sujood Me Rafe-Yadain Karte The , Ek Riwayat Me Hai Ke Aap Saw Rafe-Yadain Har Jhukte Wa Utte Aur Har Sajdo Me Aur Qiyaam Aur Sajdo Ke Darmiyaan Me Bhi Karte The Aur Ek Riwayat Me Hai Ke Aap Saw Rafe-Yadain Karte Jab Ruku Karte Aur Jab Sajda Karte.

(Is Hadees Ki Sanad Bukhari Wa Muslim Ki Shart Par Hai)

1 – Musannaf Ibn Abi Shaiba : Jild 1 : Safa 266

2 – Muskhil ul Aasaar Lil Tahawi : Jild 2  :Safa 20 , Hadees no 24

3 – Juz e Rafe-yadain : Safa 48 , Hadees no 83

Continue reading

Hum Tark e Rafe-yadain ke Kyun Qaayil hai Part 14 (Asar e Umar Rdh. par Aiteraazaat ka Jawaabaat).

Hazrat Aswad Tabi’i Riwaayat Karte Hai , “Maine Hazrat Umar Farooq (Raz.) Ke Peeche Namaz Parhi, Aap Rdh. Ne Namaz Me Kisi Jagah Rafe-Yadainnahi Kiya Magar Namaz Ke Shuroo Me.”

(Musannaf Ibne Abi Shaibah 417/2 Hadees 2466)

Scan Page :

MUSANNAF IBN-E-ABI SHAIBAH_Page932 - Copy

Isi Tarah Yahi Riwayat Musnad Al Farooq Me Hai Ke Hazrat Imam Aswad Rh. Farmaate Ke Hazrat Umar Rdh. Rafe-Yadain (Namaz Me) Awwal Takbeer ( Takbeer E Tehrima) Me Karte Phir Uske Baad Rafe-Yadain Karte The. (Musnad Al Farooq : Jild 1 : Safa 164)

Continue reading

Hum Tark e Rafe-yadain ke Kyun Qaayil hai Part 12 (Saheeh Bukhari ki Riwayat par Aiteraaz ka Jawaab)

Tark E Rafe-Yadain Ki Daleel Saheeh Bukhari Se

Muhammed Bin Amr Bin Ataa Rh. Sahaba Ikraam Rdh. Ki Majlis Me Baithe Huve The , Farmaate Hai : Humne Nabi E Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Namaz Ka Zikr Kiya ( Ke Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam Kaise Namaz Padhte The ? ) Toh Hazrat Abu Humaid As-Saadi Rdh. Ne Farmaya :

Continue reading

Hum Tark e Rafe-yadain ke Kyun Qaayil hai Part 11 (Muhammed Bin Jaabir Yamaami Rh. ki Riwayat Par Aiteraazaat ke Jawaabaat)

Hazrat Abdullah Bin Masood Rdh. Farmaate Hai “ Maine Rasoolullah Saw , Hazrat Abu Bakr Siddiq Rdh. Aur Hazrat Umar Rdh, Ke Saat Namaz Padhi Inhone Puri Namaz Me Sirf Takbeer E Tehrima Ke Waqt Rafe-Yadain Ki. (Kitaab Mujjam , Imam Ismaili : Jild 2 : Safa 296 , Sunan E Kubra Lil Behaiqi : Jild 2 : Safa 79)

Scan Page : Sunan E Kubra

7

Aiteraaz No 1 : Ali Zai Sahaab Likhte Hai Ke Yeh Hadees Mauzu Hai Aur Ibn Qayyim Rh. Wagairah Ka Hawaala Pesh Kiya Jinhone Is Hadees Ko Mauzoo Qaraar Diya Hai. (Nurul Aainain : Safa 151)

Continue reading