Fazail e Amaal par Waswasa Part 15 (Hazrat Abu Saeed Al Kharraaz Rh. ke Waqiye par Aiteraaz) ka Jawaab.

Aiteraaz :

Tausuf ur Rehman ne Mazeed Ek aur Waqiye par aiteraaz kiya, aur Kaha ke Ulama e Deoband ka Aqeeda yeh hai ke Unke Auliya Marte Nahi.

Al – Jawaab :

Jis Waqiye par Aiteraaz Kiya gaya hai, Wo Darj e Zail hai :

Abu Saeed Al Kharraaz Rh. Kehte hai ke Mai Ek Martaba Makke Mukarramah me the, Baab e Bani Shaiba se Nikal raha tha, Darwaze se Baaher Maine Ek Nihaayat Khoobsurat Aadmi ko Mare huwe Dekha, Mai Jo usko Ghaur se Dekha, Toh wo Meri Taraf Dekh-kar Hasne Laga aur Kehne Laga : Abu Saeed ! Tume Maloom Nahi, (Muhabbat Waale) dost Maraa Nahi Karte.

Ek Aalam se Dusre Aalam me Muntaqil Hojaate hai.

(Fazaail e Amaal : Jild 2 : Fazaail e Sadqaat : Safa 485)

Scan Page :

Fina

Wazaahat :

In Ibaarto me jo Alfaaz Aaye ke Hume Maut Nahi aati, aur Hum Sirf Ek Makaan se Dusre Makaan Muntaqil hote hai, Ya Yeh ke Tu Mara Nahi, Bas ek Makaan se Dusre Makaan me Muntaqil huwa hai.

Uske Matlab yeh hai ke Maut Bilkul Mitjaane waali, Fanaah ho Jaane waali nahi [Jaisa ke Baaz log Samjhte hai], Balke Maut ke yeh Ma’ane hai ke Ruh ka Lagaao  Badan se Alag hojaaye aur Un dono me Judaayi hojaaye aur ek makaan se Dusre makaan me Chali Jaaye.

Aur Yahi Baat Ikhtelaafe Lafzi ke saat

Continue reading

Har Saheeh Hadees Qaabil e Amal aur Har Zaeef Hadees Qaabil e Radd NAHI Hoti.

Maujuda Ghair Muqallideen Hazraat Kehte hai ke Hum Sirf Saheeh Hadees ko Maante hai aur Zaeef Hadees ka Radd Karte hai.

Aur Yeh Naara Lagaate hai ke Ahlehadees Har Saheeh hadees par Amal karte hai aur Ahnaaf ko Ta’ana Dete hai ke Unka Maslak Zaeef Hadeeso par Mambni [Depend] hai.

Balke Mashoor Ahlehadees Aalim Abu Sohaib Dawud Arshad Sahaab Toh yaha Tak Likhte hai ke

Hadees e Saheeh Sarheeh ki Maujoodigi me, Hume Kisi Aalim ka Fatwa Pesh karne ki Zarurat Toh Nahi.

(Tohfa e Hanafiyya : Safa 163)

Scan Page :

Tohfa e Hanafiya_Page164

Toh Maloom huwa ke Ahlehadees Hazraat ke nazdeek Rasoolullah ki koi Saheeh aur Sarheeh Maujood ho, Toh usko Maanna wa uspar Amal Zaroori hai.

Lekin Yaha par Hum Is Masle ko Waazeh Karna Chahte hai ke Har Saheeh Hadees QAABIL E AMAL aur Har Zaeef Hadees QAABIL E RADD NAHI HOTI.

Yeh Baat Ghair Muqallideen Bade Zor-o-Shor se Awaam me kehte hai ke Hum Sirf Saheeh Hadeeso ko Maante hai aur Imaamo ke Maaslik ko chor-kar Har Saheeh Hadees par Amal karne ki Dawat dete hai aur Zaeef Hadeeso ko Nahi Maante.

Lekin Haqeeqat ke Aaine me Baat kuch aur hi Nazar Aati hai.

Kya Har SAHEEH Hadees Qaabil e Amal Hoti hai ?

Pehle Un hadeeso ko Mulaaheza Farmaaye, Jo ke SAHEEH hai, Lekin phir bhi Ghair Muqallideen Amal Nahi Karte.

Continue reading

Fazail e Amaal par Waswasa part 14 (Shaykh Ibn ul Jalaah Rh. ke Waqiye par Ishkaal) ka Jawaab

Aiteraaz :

Isi Tarah Tausuf ur Rehman ne Fazaail e Amaal par aur Ek Aiteraaz karte huwe, Ulama e Deoband aur Maulana Zakarriya Sahaab Rh. par Be-wajah Aiteraaz kiya ke Unka Aqeeda hai ke Wali ullah Marte Nahi hai.

Al – Jawaab :

Tausuf ur Rehman ne Aadhi Ibaarat padhi hai, Puri Ibaarat Pard Leta, toh Maloom hojaata ke Yeh Waqiye Maulana Zakarriya Sahaab Rh. ne apni Taraf nahi Likha.

Algarz Puri Ibaarat Mulaaheza Farmaaye :

Shaykh Ibn Jalaah Rh. Farmaate hai ke Jab mere Waalid ka Inteqaal huwa aur unko Nahlaane ke liye Takhte par rakha, toh wo Hasne lage.

Nahlaane waale Chor-kar chal diye, kisi ki Himmat unko Nahlaane ki Na padi.Ek aur Bugurz unke Rafeeq aaye, Unhone  Ghusul diya.

Iske Fauraan baad Maulana Zakarriya Sahaab Rh. ne ‘RAUZ UR RIYAHEEN’ ka Hawaala diya hai.

Mazeed Aage Waazeh Taur par Likhte hai :

Gharz Sahaab e Rauz [Yaani Rauz ur riyaheen ke Musannif Imam Yafa’ii Rh.] ne Bahut se Waqiyaat un Marmito [Marmitne Waale ] ke Marne ke aise Likhe hai, Jinse unka Marne ke Waqt Marne ke baad Bash-shaash [Itminaan] hona, Hasna Mazaaq karna, Lutf Udaana Maloom hota hai.

Marne ke baad Kalaam karne ke Baad Waqiyaat Hafiz Ibn Abdul Barr Rh. ne ‘Al Istea’aab’ me zikr kiye hai.

Hazrat Zaid bin Khaarja Rdh. ke Tarjume me Likhte hai ke Isme [Marne ke baad Kalaam Karne me] Koi Ikhtelaaf NAHI hai, ke Unhone Marne ke baad Kalaam kiya aur isi Tarah Baaz Dusre Sahaba Rdh. se bhi yahi Naql kiya hai.

(Fazaail e Amaal : Jild 2 : Fazaail e Sadqaat : Safa 478)

Scan Page :

Final

Naazireen ! Yeh thi puri Ibaarat Jisko Tausuf ur Rehman ne Chupaaya aur Nahi Padha.

aur Mazeed Hazrat Shaik ul hadees Rh. ne Waqiye Naql karne ke baad Imam Ibn Abdul barr Rh. ke Hawaale se bhi Baat ko Bilkul Waazeh kiya hai ke Isme koi Ikhtelaaf Nahi hai aur Aisa Amal Sahaba Rdh. se Manqool hai, Lekin Is Zaalim aur Dhoke baaz Shaks ne Usko bhi Padha, kyunke Agar wo Pardte toh Logo me koi Ishkaal Baaqi nahi rehta.

Mar Afsoos Aaj kal ke Ghair Muqallideen Apne Is Qiyaanat wa Dhoke baaz Khateeb ki Andhi Taqleed me Maulana Zakarriya Sahaab Rh. par Aiteraaz karte hai.

Allah Inko Aqal aur Samjh aata Farmaaye…..Ameen.

Jaisa ke Arz kiya gaya ke Maulana Zakarriya Sahaab Rh. ne Yeh Waqiye Apni Taraf se Nahi Likha, Balke Imam Yafa’ii Rh. [SIQA] ki Kitaab ‘Rauz ur Riyaaheen’ se Naql kiya hai.

Continue reading

Wahdatul Wujood ka SAHEEH Matlab aur Uska Saboot wa Sharii Haisiyat Salaf-o-Saleheen se Part 1.

Wahdatul Wujood Yeh Tasawwuf ki Istelaahe hai Jo ke Ahle Tasawwuf aur Sufiyaan e Izaam ke Yaha Ma’aroof wa Mashoor hai.

Magar Maujuda Zamaane me Ek Tabqa jo ke Is Istelaahaat se Nawaqif hai, Yeh Masle ko Kufr-o-Shirk ka aqeeda qaraar derahe hai aur Jo Jo Hazraat Is Aqeeda ke Haamil the, Unko Kaafir Kehne se bhi Gurez nahi kar rahe hai.

Chunke Yeh Masla, degar Masaail ki Tarah nahi Lehaaza Isko Samjhne ke liye Dhiyaan aur Tawajjo ki Zarurat hai kyunke Yeh Shariyat ke Baarik Masaail me se hai.

Wahdatul Wujood ka Naam Agarche Hazrat Muhiuddin Ibn ul Arabi Rh. Al Mutawaffa 638 Hij. se Mashoor hai, Lekin Iska Mafhoom Pehle ulama se bhi Milta hai, Jaisa ke Saheeh, Zaeef, Hasan, Shaaz wa Munkar wagaira ki Istelaahate agarche Huzur SAW ke Daur Is naam ke saat Maujood Nahi thi, Lekin ispar Ittefaaq hai ke In Istelaahaat ka Mafhoom Maujood tha.

Pas, Yahi Muaamla Wahdatul wujood ka hai.

Wahdatul wujood ka Saheeh Matlab Yeh hai :

Puri Dunya me Haqeeqi Wujood Sirf Baari Ta’ala ka hai, Jiski Zaat ko kabhi Zawaal Nahi hai, Uske Alaawa Dunya me Jitni bhi Makhluqaat Maujood hai wo Sabke sab Zaeef, Haqeer aur Faani hai.

Kyunke Har Maklooq Apne Wujood ke liye Baari Tala ki Mohtaaj hai, aur Agarche Maqlooq ka Wujood hai Lekin Baari Ta’ala ke Wujood ke Saamne Unke Wujood ki Koi Haisiyat Nahi hai, wo Kal-adm [Negligible] hai.

Pas, Maloom huwa ke Saari Maqlooq ka Wujood Allah Tala ke Hukum se hai.

Gooya Saari Kainaat Ek Khuda ke Wujood [Hukum] se Wujood me aayi hai, aur Yahi Wahdatul Wujood ka Ma’ana hai.

Isko Misaal se Samjhe ke Din ke Waqt Aasmaan par Suraj Maujood hone ki Wajeh se Taare Dekhaayi Nahi Dete, Halaanke wo Apne Jagah Maujood hai, Lekin Suraj ka Wujood Unpar Ghaalib aata aur Jiski Wajeh Taara ka Wujood Nazar Nahi Aata.

Isi Tarah Jis Shaks ko Allah tala Apne Karam se Uski Ma’arifat Aata ki ho, Toh Usko Dunya ka Har Wujood Haqeer, Zaeef aur Faani Nazar Aata hai, Kyunke wo Mohtaaj hai Baari Taala ke Wujood ka.

Bas, Yahi Wahdatul Wujood ka Saheeh Ma’ana hai aur Yahi Maane Musallam wa Mashoor hai.

Note 1 :

Wahdatul Wujood ke Masle me Hum Makhluqaat ka Inkaar NAHI Karte, Balke Hum Kehte hai ke Khaaliq ka Wujood bhi hai aur Makhlooq ka Wujood bhi hai.

Lekin Khaaliq ke Wujood ke Muqaamle Makhlooq Kal-adb [Negligible] hai, Jaisa ke Tafseel upar Zikr ki gayi hai.

Note 2 :

Hum Wahdatul Wujood ke Masle me Hum Khaaliq aur Makhlooq ke Darmiyaan Farq ke Qaayil hai.aur jo shaks Is Farq ko Mitaaye, aur Yeh kahe ke Khaaliq aur Makhlooq Ek hi hai aur

Toh wo hamari Nazar me wo Shaks Kaafir hai.

Wahdatul Wujood ke bare

Continue reading

Imam ke Peeche Fatiha Na Padhne ke Dalaail Part 1 (Quraan e Paak se Daleel)

Imam ke Peeche Fatiha Na Padhne ki Dalaail me Ek Daleel Quraan e Paak se bhi Maujood hai

Jo ke Darj e Zail hai :

Quraan e paak ki aayaat :

Jab Quraan e Kareem Padha Jaaye, Toh uski Taraf Kaan Lagaaye Rakho aur Chup raho, Taake Tum par Rahem Ho. (Sureh Al A’araf : 204)

Is aayaat ki Tafseer Sahaba e Ikraam Rdh. Aur Salaf e Saleheen se Mulaaheza Farmaaye :

Daleel no 1 :

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ وَأَبُو خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنِ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تُقِرُّونَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: أَلا تَفْقَهُونَ؟ مالكم لَا تَعْقِلُونَ؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

Sanad :

Imam Ibn Abi Haatim Rh. — > Abu Saeed Al Ashaj Rh. — > Ibn Fuzail Rh., Abu Khalid Rh. — >Dawud Ibn Abi hind Rh. — > Abi Nadhrah Rh. — >Usair bin Jabir Rh. — > Abdullah bin Masood Rdh.

Matan :

Hazrat Abdullah bin Masood Rdh. ne (Muqtadiyo se) Farmaaya ke Shayad ke Tum (Imam ke peeche) qirat Karte ho, Muqtadiyo ne Kaha : Ha !

Toh Ibn Masood Rdh. ne Farmaaya : Kya tum Samjh Nahi Rakhte ho, Tumhe kya hogaya ke Tum Aqal se Kaam Nahi Lete, Jab Quraan Padha Jaaye toh tum Kaan lagaakar Ghaur se Sune aur Khamosh raho, Taake Tum par rahem kiya jaaye.

(Tafseer Ibn Abi Haatim : Hadees no 8730, SAHEEH SANAD)

Scan Page :

تفسير ابن أبي حاتم_Page1646 - Copy

Sanad ke Raaviyo ka Ta’aruf Mulaaheza Farmaaye :

1 – Imam Ibn Abi Haatim Rh. Al Mutawaffa 327 Hij. Mashoor Imam, Hafiz ul Hadees hai. (Al A’alam Liz Zurkali : Jild 3 : Safa 324)

Continue reading

Fazail e Amaal par Waswasa Part 13 (Ek Buzurg ke waqiye par Aiteraaz [ke Auliya Marte Nahi]) ka Jawaab.

Aiteraaz :

Tausuf ur Rehman Sahaab ne Ek aur Waqiye par Aiteraaz Karte huwe Khud hi Kehte hai ke Ulama e Deoband ka Aqeeda hai ke Auliya Marte Nahi, Balke Ek Maqaam se Dusre Maqaam ko Muntaqil hote hai.

Dekhiye Video Fazail e Amaal ki Haqiqat

Al – Jawaab :

Jis Waqiye par Aiteraaz kiya hai, Usko Mulaaheza Farmaaye : Hazrat Shaykh ul Hadees Rh. Likhte hai ke

Ek Buzurg Kehte hai ke maine Ek Mureed ko Ghusul diya, usne Mere Angotha pakard liya, Maine Kaha Mere Angota Chor-de, Mujhe Maloom hai ke Tu Mara nahi hai.

Yeh Ek Makaan se Dusre Makaan me Inteqaal hai, Usne Mere Anghota Chor-diya.

(Fazaail e Amaal : Jild 2 : Fazaail e Sadqaat : Safa 478)

Scan Page :

Final

Yeh Waqiye Hazrat Shaik ul Hadees Maulana Zakarriya Sahaab Rh. ne Apni Taraf se Nahi Likha, Balke Imam Yafa’ii Rh. ki Kitaab Rauz ur Riyaheen se Naql kiya hai, Jaha Tausuf ur Rehman ne Waqiye Padha hai waha par Is kitaab ka Hawaala bhi Likha hai.

Dekhiye Fazaail e Amaal : Jild 2 : Fazaail e Sadqaat : Safa 478.

Lekin Ghair Muqallideen ka Yeh Dhoke baas Khateeb Awaam ko dhoka dene ke liye, Waqiya toh bayaan kiya magar Hawaala Nahi padha.

Aur Usi ki Andhi Taqleed Karte huwe Aaj kal Ghair muqallideen Ahlehadees bhi Hazrat Shaikh ul hadees Rh. par Aiteraaz Karte hai,

Halaanke Unhone yeh Waqiye Imam Yafa’ii Rh. Al Mutawaffa 768 Hij. ki kitaab Rauz ur riyaheen se Naql kiya hai.

(Rauz ur Riyaheen : Safa 170) Continue reading

Kya Maut ke baad Mayyit Kalaam wa Harkat Karsakti hai ? [Salaf-o-Saleheen se Saboot]

Fazaail e Amaal me Maujood Maut ke Baad Inteqaal Farmaane Waale Hazraat [Mayyit] ka Kalaam wa Harkat Karne ke Waqiyaat par Ghair Muqallideen Ahlehadees Mazaaq utaate hai, Halaanke Ghair Muqallideen Ahlehadees Hazraat ko Maloom hona chahiye, Daraasal Unhone Hazrat Shaykh ul Hadees Maulana Zakarriya Rh. Mazaaq ka Nahi Udaaya, Balke Salaf-o-Saleheen ka Udaaya hai.

Kyunke Maulana Zakarriya Rh. se pehle Salaf-o-Saleheen Aise Waqiyaat Naql kiya hai, Jo Ghair Muqallideen se Sawaalaat ki Shakal me Darj e Zail hai :

Sawaalaat :

1 – Hazrat Zaid bin Kharja Rdh. ki Wafaat Hazrat Usmaan ke daur e Khilaafat me huwi, Unka Mashoor Waqiye hai ke Unki Wafaat ke baad Jab unka Janaaza Taiyyaar hogaya aur Namaz Padhaane ke liye Hazrat Usmaan Rdh. ka Intezaar horaha tha, Toh Dekha gaya ke Achaanak Zaid bin Kharja Rdh. ne Baat-cheet shuru kardi, aur Huzur SAW ki Risaalat aur Hazrat Abubakr Rdh. aur Umar Rdh. ke bare Sachi aur Amaanatdaari ki Shaadat di.

(Dalaail un Nabuwwah)

Is riwayat ko Naql karne ke baad Imam Behaiqi Rh. Al Mutawaffa 458 Hij. Farmaate hai ke “yeh Sanad Saheeh hai aur iske Shawaahid bhi hai”.

(Dalaail un Nabuwwah : Jild 6 : Safa 56)

Scan Page :

06_100516_Page56

Mazeed Farmaate hai ke Maut ke baad Kalaam Karne ki riwayat ko Ek Jamaat Saheeh Sanad ke Saat Naql kiya hai. (Dalaail un Nabuwwah : Jild 6 : Safa 58)

Continue reading